قوانین بازی

قوانین بازی

I - موارد اولیه

ثبت نام.1بازي “جنگ خان ها” " در فرم فعلي يک بازي تحت وب رايگان در حال گسترش هست . ثبت نام کاملاً رايگان بوده و تنها شرط اين است که بازيکن با قوانين موافقت نمايد .

2.حساب هاهر بازيکني حق دارد تا تنها يک اکانت در هر دنيايي داشته باشد.

3.بازي ، انجمن ، IRCانجمن با آدرس forum.xs-games.ir و سایت با آدرس www.xs-games.ir وبسايت هاي رسمي “جنگ خان ها ” ميباشند. هرگونه توهين در اين سایت ها به منظور عدم رعايت قوانين تلقي شده و ميتواند به صورت تنبيه در بازي اعمال شود.

II - ممنوعيت ها و مجازات ها

1.تعدد حساب

1.1 تعدد اکانت وقتي که کاربر بيش از يک ثبت نام انجام ميدهد اتفاق مي افتد. اين به طور قاطع ممنوع شده و بدون اخطار مجازات خواهد شد.مجازات پاک شدن تمام اکانت ها خواهد بود. مجازات براي کليه اکانت ها اعمال خواهد شد بدون توجه به اينکه آنها داراي صفر امتياز هستند يا گسترش يافته.

1.2. - بازيکناني که از يک رايانه يا آی پي آدرس استفاده مي کنند ميبايست از طريق پشتيباني مدير مربوطه را آگاه نمايند. کساني که مدير را آگاه نکرده اند بعنوان تخلف از قوانين تلقي شده و مجازات خواهند شد. زماني که از يک رايانه و يا يک آي پي آدرس استفاده مي کنيد حق نداريد ::

 • فرستادن منابع به اکانت ديگر از يک رايانه مشابه.
 • کمک کردن به هر نحوي به اکانت ديگر ازيک رايانه مشابه.
 • شريک شدن در يک اقدام دو جانبه عليه شخص ثالث.
 • وارد شدن به سيستم با بيش از يک اکانت در يک زمان.
 • فرستادن هرگونه مارش بين يکديگر(به جز براي جاسوسي يا گشتزنی کردن)*.

**استثناءها براي مارش هایی است کههيچ وقت به هدف نرسد.(قبل از اينکه به مقصد برسند بازخواني شوند).*

1.3 همچنين فعاليتهاي زير بين دو يا چند اکانت به عنوان تعدد اکانت تلقي مي شوند:

 • فرستادن منابع به يک قلعه ثالث ،که ميبايست با يک حمله یا بیشتربرداشته شود;
 • حملات مداوم با يک ارتش کوچکتر به منظور تقلب براي جمع آوري منابع از قلعه حمله شده.
 • ساختن اکانت هاي اضافه براي جاسوسي به منظور نجات جاسوسان در حال آموزش اکانت اصلي .
 • برداشتن منابع از طريق اکانتهاي چندگانه به منظور داشتن آنها براي اکانت اصلي.

اينها فقط چند مثال کوچک از آنچه کهتعدد اکانت تلقي ميشود، بود.

2.Babysitting

يعني وارد شدن به يک اکانت از يک آي پي آدرس شخص ديگر که اکانت دارد و يا حتي ندارد، بدون در نظرگرفتن مدت زمان و دليل آن. هر ورود به سيستمي و هر آي پي ، زمان اتصا ل و اطلاعات از مرورگر صفحه وب ضبط خواهد شد( آنهايي که بر خلاف قانون نيست). بر اين اساس Babysitting ممنوع است و مجازات آن به روش زير مي باشد:

2.1. - در ابتدا اکانت کاربر براي 24 ساعات بسته خواهد شد اما براي حمله در دسترس نخواهد بود. در اين مدت کاربر موظف ميباشد تا دلايل خود را براي مدير بيان کند.

2.2. در دومين مرحله اکانت کاربر براي مدت 5 روز بسته خواهد شدو در برابر حملات در دسترس خواهد بود.

2.3. در سومين مرحله اکانت کاربر بصورت دائمي بسته خواهد شدو در برابر حملات در دسترس خواهد بود.

2.4. زماني که اکانتي مبادله يا به شخص ديگري داده ميشود ، کاربر جديد موظف است تا نام کاربري را عوض کند و توصيه ميشود تا اي ميل را نيز عوض کند.کاربري که اکانت جديد ايجاد کرده ميبايست تا براي اکانت قبلي خود يک مالک جديد پيدا کند و يا به حالت بيکاري رفته تا اکانت به دليل غير فعال بودن پاک شود. هرگونه ورود به اکانت قديمي بعد از در اختيار گرفتن اکانت جديد به عنوان تعدد اکانت در نظر گرفته شده و مجازات خواهد شد.کاربراني که به اين صورت تغيير اکانت مي دهند مسئول فعاليت خود ميباشند و مدير موظف نيست تا مشکلاتي را که ميتواند در آينده ظاهر شود را حل کند.

2.5 فروش اکانت در بازي ممنوع است ، همچنين عوض کردن سکه با منابع نيز ممنوع ميباشد.

3.3.باگ ها و بريچ هاي سيستم

باگ ها به عنوان يک ضعف يا اشتباه در اسکريپت هاي بازي عنوان ميشوند که به کاربر اجازه مي دهد تا شرايطش را به طريق غير قانوني بهبود بخشد که باعث ايجاد مشکلات بر روي سرور بازي و ديگر بخش ها مي شود.

3.1. اگر بازيکني باگ در بازي پيدا کند موظف است تا آن را به مدير اطلاع دهد . کاربري که به مدير اطلاع ندهد و از باگ استفاده نمايد مجازات خواهد شد.

3.2. اگر يک بازيکن از باگ گزارش شده استفاده کند ارتش او به نصف کاهش خواهد يافت.منظور باگ ترميم شده نيست.

3.3.اگر بازيکني براي راه يافتن به سيستم راهي پيدا کند که به صورت عمدي باعث ايجاد مشکل براي سيستم گردد اکانت او پاک خواهد شد.

توجه : مديريت حق دارد تا بر طبق دلايل خسارت وارده هزينه هاي ترميم آن ، ادعاي خسارت نمايد.

4.Bots

بت ها به اسکريپت هايي(اتوماتيک) در هر فرمي که يک فعاليت را در يک اکانت شبيه سازي ميکند (بجز اسکريپت هاي خود بازي). استفاده از بت ها به هر صورتي غير مجاز است و به صورت هاي زير مجازات خواهد شد: وقتي اثبات شود که بازيکني از بت استفاده کرده ، حق ورود به اکانتش تا انتهاي راند از او گرفته ميشود. و کارکنان موظف هستند تا فعاليتهاي اکانت را زير نظر بگيرند . مديريت حق دارد تا بازيکني را که بيش از 20 ساعات در روز براي 4 روز متوالي يا بيشتر فعال هستند را مجازات کنند.

 1. رشوه يا توهين

هرگونه رشوه يا توهين که به بازکنان ديگر فرستاده ميشود ميتواند به بستن اکانت به صورت دايمي يا موقت منجر شود. همچنین هر گونه تهدید دیگر بازیکنان به قصد دریافت منابع و یا سکه ممنوع می باشد . مديريت همچنين حق دارد تا از ورود کاربر به انجمن،آي آر سي سرور بازي و بقيه بخشها جلوگيري کند.

5.1 در ابتدا اکانت کاربر براي مدت 5 تا 24 ساعت بدون در دستري بودن براي حمله بسته خواهد شد.

5.2 سپس اکانت کاربر براي مدت 5 روز بدون در دسترس بودن براي حمله بسته خواهد شد.

5.3 در انتها اکانت کاربر به صورت دايم و در دسترس براي حمله، بسته خواهد شد.

مدير حق دارد تا به صورت مستقيم نهايت مجازات را براي متخلفان بدون در نظر گرفتن مراحل آن اعمال کند.

6.مجازات ها

بجز مواردي که در بندهاي 1 تا 6 قوانين ارايه شد ، موارد ديگري نيزکه در زير اعلام مي شوند مشمول مجازات هستند :

6.1. سعي در تحت فشار قرار دادن کارکنان بازي به منظور گرفتنامتیازی در بازي .

6.2. - سعي به هر نحوي در بدست آوردن اطلاعات محرمانه بازيکن ديگر، مثلاً کلمه رمز و يا ديگر کدهايي که نياز به دانستن آنها ندارد.همچنين انتشار گزارشات نبرد و يا جاسوسي بدون موافقت هر دو طرف نيز مجازات خواهد شد.

6.3. اجرا نکردن قوانين درباره بازي کردن از طريق يک کامپيوتر يا استفاده از نرم افزارهاي مخفي کردن آي پي و غيره.

6.4. استفاده از اسمها و لقب هاي غير اخلاقي.

6.5. استفاده از اسمها و لقب هاي غير اخلاقي و عکسهاي غير اخلاقي در انجمن.

6.6 توهين به بازيکن ديگر يامسئولان بازي بدون در نظر گرفتن زمان ،مکان و چگونگي آن. مسئولان بازي حق دارند تا بدون اجازه شخص ثالث مستقيماً اقدام نمايند.

6.7. توهين به کاربر از طرف يکي از اعضاي مسئولان بازي . مجازات ها براياو نیزاعمال خواهند شد بدون در نظر گرفتن وضعيت همکاريي او.

6.8. ارسال لينک هاي مخفي.مسئولان بازي حق دارند تا مجازات ها را بدون اطلاع دادن به کاربر اعمال کنند.

مجازات ها عبارتند از :

 • توقيف موقت از کانال آي آر سي
 • توقيف دايم از کانال آي آر سي
 • غيرفعال کردن قابليت فرستادن پيام بر روي انجمن بازي به صورت موقت
 • غيرفعال کردن قابليت فرستادن پيام بر روي انجمن بازي به صورت دائم
 • توقيف موقت ازورود به انجمن بازي
 • توقيف دايم ازورود به انجمن بازي
 • غيرفعال کردن قابليت فرستادن پيام درون بازي به صورت موقت
 • غيرفعال کردن قابليت فرستادن پيام درون بازي به صورت دائم
 • توقيف ازورود به بازي به صورت موقت بدون آنکه قلعه کاربر در دسترس براي حمله باشد.
 • توقيف ازورود به بازي به صورت موقت و قلعه کاربر در دسترس براي حمله مي باشد.
 • توقيف ازورود به بازي به صورت دائم و قلعه کاربر در دسترس براي حمله مي باشد.
 • پاک کردن اکانت کاربر
 • ثابت شود، غير فعال کردن تمام اکانت ها. Babysitting اگر يکي از تخلفات تعدد اکانت و يا
 • توقيف از دسترسي به ماشينهاي مرتبط با بازي.

اگر شواهدي در اين زمينه پيدا شود ، مسئول بخش آن را بعنوان تخلف تلقي ميکند. مسئول بخش موظف نيست تا در مورد تصميمش توضيحي دهد.

توضيح: سؤالات در مورد بستن اکانت ها و يا توقيف دسترسي ، بر روي www.support.hanovete.com و يا در انجمن بازي فرستاده ميشوند.بکار بردن از الفاظ بد و يا چند در خواست براي يک توضيح که قبلاً داده شده است مورد بررسي قرارنمي گيرد.

 1. تبليغات

هرگونه تبليغات غير مجاز ممنوع ميباشد( در اطلاعات قبيله ،قلعه و يا اسم مستعار )، بدون اهميت به اينکه تبليغ در قالب متن باشد يا در قالب بنر ،لينک، عکس و غيره.8. نبردها، به منظور افزايش مصنوعي تجربه بازيکن.نبردهايي که به منظور افزايش مصنوعي تجربه بازيکن ( مانند نبردهايي که بوسيله مدير يا برنامه نويسان آناليز شده اند) منجر به توقيف مي شوند بدون اهميت دادن به دلايل. بازيکنان بدون هشدار قبلي و به صورت غير دسترس بودن براي حمله به آنها مجازات خواهند شد .

شارژبک

شارژبک به عملی که درخواست بازگشت مبلغ بعد از پرداخت برای یکی از سرویس های بازی انجام می شود، گفته می شود. شارژبک قویاً

ممنوع است.

جریمه شارژبک توقیف حساب بودن هیچ اخطاری است.( قانون فوق " شماره 8 " تا اطلاع ثانوی لغو می باشد )

III. گزارش

1.گزارش بازيکن

گزارش بازيکن براي هرگونه تخلف در انجمن بازي و يا آدرس هاي زير انجام ميشود : www.support.hanovete.com, www.xs-software.com/contacts.php.

اگرگزارشي به دروغ به منظور مجازات يک دشمن ارسال شود ، بازيکني که گزارش را ارسال کرده مجازات خواهد شد.

2.گزارش اعضاي مسئول

اگر بازيکن يا بازيکناني به کار يکي از اعضاي مسئول شک دارد مي تواند يک درخواست بازرسي ابدي روي عضو نمايد.از قبيل آنکه ميتواند به صورت آشکار در انجمن بازي درخواست او ارسال شود. اگر خطاي عضو ثابت شود ايشان از هرگونه دسترسي به بازي محروم خواهد شد همچنين از ليست اعضا پاک خواهد گرديد.

**گزارشات تنها در صورتي خوانده خواهند شد که به صورت مؤدبانه نوشته شده باشند.*

3.گزارش تخلفات داخل بازی

در بازی قسمت های وجود دارد به نام (گزارش سواستفاده) که شما می توانید موارد خلاف قوانین را از طریق آنها گزارش کنید. توجه داشته باشید که تنها زمانی از این گزینه بهره ببرید که بی قانونی و یا تخلفی در آن وجود داشته باشد. پس از هر گونه ارسال گزارش و کلیک کردن های بی مورد بر روی این گزینه خودداری کنید.

در صورتی که کاربری که اقدام به ارسال گزارش بی مورد کند ٫حرکت وی تخلف محسوب شده و با کاربر گزارش کننده برخورد خواهد شد.

IV. ضميمه

 1. بررسي تصميمات مديريت

فعاليتهاي يک مديرتنها توسط مدير ديگر يا مدير ارشد ميتواند از او سلب شود.

2.غرامت

2.1. اگر بازيکني قرباني ايراد بازي و يا مسئول شد، غرامت دريافت خواهد کرد.

2.2. اگر بازيکني سعي کند تا بوسيله درخواست از مدير ديگر از تصميمات يک مدير چشم پوشي کند ، بازيکن از بازي حذف خواهد شد. مگر آنکه با مدير ارشد تماس برقرار کند و دلایل خود را شرح دهد.

3.اعتراضات

هرگونه خطای توضيح داده نشده قوانين بازي ميتواند منجر به يکي از مجازات هاي ذکر شده در بالا شود . بسته به نوع خطا ، مجازات حتي ميتواند ديگر سرويس ها را شامل انجمن بازي و آي آر سي سرور را نيز در بر بگيرد. کارکنان "جنگ خان ها" موافقت دارند تا به بهترين نحو اينگونه حرکات را رسيدگي کند.

4.حالت هاي شرح داده نشده

مديران ارشد بازي حق دارند تا در حالتي که بازيکني از قوانين تحدي کند را به سليقه خود مجازات کنند.

V. پرداخت ها

پرداخت به شرکت XsSoft Ltd., از طريق اس ام اس يا هر طريق ديگر ،در هيچ شرايطي باز پس نخواهد شد. وقتي يک اکانت دليل پيروي نکردن از قوانين جاري، مجازات شده است ، کارکنان بازي موظف نيستند تا سکه هاي حسابها را به حساب جديد انتقال دهند و با به هر صورتي با بازيکن مبادله نمايند.

پول رایج مجازی و سرویس هاانتقال پول رایج بازی (سکه، ستاره و غیره) و یا سرویس های مجازی (اشتراک وی ای پی، استخدام جمعیت و غیره) از یک دنیا به دنیای دیگر، از یک ورژن بازی به ورژن دیگر و یا بین بازی های XS-Software اجازه داده نمی شود. هر درخواستی در این زمینه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

يک اکانت که به بازي پرداخت داشته است خود رابه عنوان يک “هديه کننده” مطرح ساخته است که يک امر کاملاً داوطلبانه ميباشد و کارکنان را موظف به هيچ چيزي نمي کند. پرداخت ها مقداري سکه را به اکانت شما اضافه مي کند که بازيکن را قادر ميسازد تا از يک سري اختيارات اضافي براي مدت مشخصي استفاده کنيد. “وضعيت هديه دهنده ” هيچ برتري بهاو در مقابل بازيکنان ديگرو همچنين هيچ گونه حق مبادله بعد از اعمال مجازات بر او به خاطر تجاوز از قانون نخواهد داد.

VI. تيم بازي (کارکنان)

بازي کردن اين بازي براي کارکنان ممنوع ميباشد. همچنين براي کارکنان ممنوع است تا به حساب بازيکنان وارد شوند. تنها حالت استثنا اين است که عضو کارکنان کنترل انجمن را بر عهده دارد. کارکنان :

 • مسئول هيچ گونه زيان (حتي اگر مربوط به بازي باشد) کاربر در نتيجه مشارکت در بازي نيست.
 • مسئول هيچگونه مشکل سيستم هايي که بازي را پشتيباني مي کنند نيست .
 • حق بستن دسترسي به بازي درزمان لازم را دارا مي باشد.
 • حق جبران کردن زيانهاي بازيکناني که از کارکنان زيان ديده اند را دارا مي باشد.
 • حق تصحيح کردن در بازي در همه صور آن بدون هشدار دادن را دارا مي باشد.
 • حق عوض کردن اين قوانين با هشدار قبلي به بازيکنان از طريق ارسال پيام درون بازي و يا انجمن را دارا مي باشد.

VII. برقراري ارتباط

تنها راه رسمي برقراري ارتباط با کارکنان اين صفحه وب مي باشد: www.support.hanovete.com شما همچنين مي توانيد از طريق انجمن بازي استفاده کنيد : www.forum.hanovete.com/ يا با جا به جايي عامل آي آر سي خود به irc.hanovete.com:6667 در کانال #hanovete با آي آر سي تماس برقرار کنيد, .اما کارکنان موظف به اطمينان دادن به شما براي حضورش و يا جوابگويي به سوال شما نيستند.

VIII. IRC

آي آرسي سرور رسمي بازي “جنگ خان ها” مي باشد:

 • بازي آي آر سي سرور خود را دارد ،جايي که شما مي توانيد اعضاي کارکنان بازي را پيدا کنيد.
 • سرور به هيچ شبکه آي آر سي ديگري متصل نيست و کاملاً مستقل ميباشد.
 • سرور از طريق Open Proxy Monitor محافظت ميشود. اين بُت ميتواند به جلوگيري از دسترسي از طرف ميزبان شود .
 • ثر اعضاي کارکنان ميتوانند با “@hanovete.” در ابتداي اسم ميزباني آنها و بعد از اسم آنها قابل شناسايي باشند.
 • به زودي يک خالق کانال اتوماتيک براي هر قبيله جديدي نصب خواهد شد که رهبر آن قبيلهبالاترين سطح را خواهد داشت . اگر انمي خواهد و يا نمي تواند با آن کانال را کنترل کند ،مي تواند تا آن را به شخص ديگري که مناسب است واگذار کند..
 • هر کانال قبيله حق دارد تا سياست هاي خود را براي کاربران خود تا زمانيکه از قوانين اصلي آي آرسي سرور عبور نمي کند را پايه گذاري کند.
 • ثبت نام کانل ها براي کاربران ممنوع مي باشد.کانالهاي که ثبت نشده اند و آنهايي که کاربران در آنجا تجمع کرده اند از طرف مديريت غير فعال خواهند شد. امکان مجازات براي کاربران وجود دارد ، مخصوصاً اگر براي مرتبه دوم باشد.
 • نفوذ کردن در هر سروري ممنوع است.
 • پستهاي غير ضروري يا اسپم گذاري و تبليغات نيز در هر سروري ممنوع مي باشد..
 • The “دعوت” نيز ممنوع ميباشد. (دعوت کاربران به کانل ديگري که آنها نيازي به حضور در آنها ندارند).
 • در کانالهاي رسمي بت ها ها نيز ممنوع ميباشند.در کانالهاي قبيله بسته به سياست هاي آن قبيله مي تواند قانوني باشد.(البته ، اگرقبلاً اخطار داده شده ، اعضاي مديريت به مشکل پيش آمده توجه خواهند داشت و از بوجود آمدن مشکلات آتي در کانال جلوگيري به عمل خواهد آمد.)
 • ورود “warbots” قوياً ممنوع مي باشد.
 • تکثير نيز ممنوع مي باشد - ملحق شدن به تعداد زيادي ايستگاه از طريق يک هاست.
 • وانمودکردن و يا عوض کردن ها ست ها براي کساني که از اعضاي بازي نيستند ممنوع ميباشد.
 • استفاده اتوماتيک از دستورها و يا لينک ها ممنوع مي باشد..
 • اعضا از بررسي پيام هاي بي نام و يا درخواست /ctcp و همچنين /kill-s of clients معذور مي باشند.
 • اگر شما به يک اپراتور آي آر سي نياز داريد، با استفاده از دستور /stats p خواهيد ديد که کدام يک ازاپراتورها آن لاين است و يک پيام به او ارسال کنيد (/msg). زمانهاي بيکاري زياد به اين معني نيست که آنها به شما پاسخ نخواهند داد.

IX. انجمن

حالت هاي معمول:

انجمن رسمي براي بازي “جنگ خان ها ” ميباشد.

هيچ کسي موظف به اظهار نظر در هيچ موضوع گفتگويي نيست حتي مديران و مديران ارشد.شرکت در انجمن بازي کاملاً اختياري است و هيچ کاربري موظف به انجام آنچه که کس ديگري درخواست کرده نمي باشد.اطلاعات مورد نياز داده مي شوند ، درخواست نمي شوند.

1.ارسال يک موضوع جديد

1.1. عنوان موضوع جديد بايد در حد قابل درک و در مرتبط با آن قسمت از انجمن که ارسال شده باشد “قابل درک” بودن يعني استفاده از کلمات کليدي که معني را به خواننده انتقال دهد نه تمام جمله.

1.2. موضوعات تکراري : هنگامي که کاربر قصد ارسال موضوعي را دارد موظف است ابتدا موضوع را در بخش جستجو، جستجو کرده تا بررسي کند که قبلاً موضوع شبيه به آن ارسال نشده باشد. “پستهاي چندگانه” (ارسال کردن يک موضوع مشابه قبلي) بر طبق آنچه گفته شد مجازات خواهند شد.

1.3. موضوع روز: وقتي که يک موضوع جديد ارسال شده ، کاربري که ارسال ميکند موظف است تا ببيند اگر موضوعي که او مي خواهد ارسال کند مرتبط به موضوع آن قسمت از انجمن باشد. در هر قسمت موضوعي انجمن يک محدود يت مخصوص مي تواند باشد ( نشان داده شده در يک موضوع در بالاي قسمت که معمولاً به عنوان “موضوع مهم” نامگذاري شده است).

1.4. نويسنده موضوع: هر کاربري که يک موضوع جديد ايجاد مي کند به عنوان نويسنده آن مطرح مي شود. نويسنده موظف است تا در اولين ارسال درآن موضوع ،محدوده هايي که گفتگو در آن موارد دنبال مي شود را معين کند.که مي تواند يک سؤال ساده باشد، يک عبارت که مشکلات اصلي تاپيک را معين مي کند باشد و غيره. يک نويسنده مي تواند تا با کارکنان انجمن از طريق پيام خصوصي (ويا با کليک کردن بر روي دکمه “گزارش” ارتباط برقرار کند ) و براي پاک و يا تغيير يک جواب ارسال شده به موضوع خود بر اساس اينکه به موضوع مرتبط نيست را در خواست نمايد. کارکنان پس از بررسي آن بهترين راهکار را اعمال خواهند کرد.

2.ارسال پاسخ

قبل از ارسال پاسخ شما موظفيد تا بررسي کنيد که با موضوع هم خواني داشته باشد. منحرف کردن موضوع نه تنها با پاک کردن آن مجازات خواهد شد بلکه از دسترسي شما به انجمن نيز جلوگيري خواهد شد.

3.ادب و بيان

گفتگو ها مي بايست در چهار چوب احترام و منظم برقرار شوند. بحث کردن به صورت گستاخانه ممنوع مي باشد و شديداً مجازات خواهد شد. بي ادبي، گستاخي و برخوردهاي طعنه آميز، مدارا نخواهند شد، حذف خواهند شد و جريمه ها يي بکار برده خواهد شد. ارسال هاي حاوي تبعيضات نژادي و جنسي کاملاً ممنوع مي باشند . کابر نمي بايست عقيده قبل را تکرار کند زيرا آن به عنوان شلوغ کردن آن بخش و برهم زدن نظم برداشت خواهد شد. اين نيز هم مجازات خواهد شد.استفاده مفرط از شکلکها ، عکس ها ، رنگ آميزي ،بزرگنمايي کلمات و افزايش سايز نوشته ها نيز مجاز نخواهد بود.

4.تبليغات

ارسال نظرات توهين آميز درمورد موضوعي يا گروهي ، يک آگهي تبليغي محصول يا سرويسي به صورت عمدي، جستجو براي کمک در عوض پول يا جستجو/پيشنهاد/پخش غير قانوني اطلاعات درباره گروه / شرکت/ شخص، شديداً ممنوع ميباشند..

5.تصاوير

5.1 عکس هاي بي ادبانه، خشونت آميز، نژاد پرستانه ممنوع ميباشند.

5.2 . آواتار/مود – با قسمت 5.1 همخواني داشته باشد وطول آنها بيشتر از 120 پيکسل نباشد. مود (حالت) بايد مرتب ومنظم بوده و از قوانين مربوط به بزرگ نمايي و يا رنگ آميزي تجاوز نکنند.

6.فعاليتهاي کارکنان زمانيکه از قوانين انجمن سر پيچي شده است:

هر متجاوز از قوانين بصورت پاک کردن و يا تغيير موضوع ،ارسال يا قسمتي از آن، بدون هشدار قبلي جريمه خواهد شد.متخلفان پيغام خصوصي از طرف کارکان دريافت خواهند کرد که به صورت خودکار سطح هشدارهاي(درصد هشدار) او را افزايش خواهد داد و سپس براي مدت محدودي از حقوق کاربران متخلف جلوگيري خواهد شد و يا بر اساس تصميم کارکنان انجمن و مديرت به صورت ديگري با آنها رفتار خواهد شد.

هر کاربري هنگام ثبت نام موظف خواهد بود تا از قوانين پيروي کند. البته حضور در انجمن اختياري مي باشد و کارکنان انجمن ، هر کاربري را که ثبت نام کرده ، آشنا با قوانين تلقي مي کند . اطلاعات در مورد محدوديت ها دليل سرپيچي از قوانين انجمن ميباشد.هر کاربري که جريمه شده حق دارد تا با يکي از اعضاي کارکنان ارتباط برقرار کرده (از طريق پيغام خصوصي ) و درباره دليل جريمه خود سؤال نمايد.

 1. قسمت پيشنهادات

قبل از آنکه پيشنهاد جديدي را مطرح کنيد لازم است تا بررسي کنيد که قبلاً پيشنهاد مشابه اي مطرح نشده باشد.درست مثل بقيه قسمتها اينجا نيز توضيح عناوين ضروري است. هرچه که سبک پيشنهاد شما بهتر باشد احتمال بيشتري براي بررسي آني دارد. پيشنهاد بايد يک الت پرسشي با جواب هاي صحيح و ساده داشته باشد. اگر بازيکنان ديگر نظر منفي روي پيشنهاد شما داشته باشد، آن پيشنهاد به صورت اتوماتيک مرجوع خواهد بود. اگر به نظر بقيه بازيکنان تـأ ئيد شده باشد در شروع مجدد بازي بطور 100% ظاهر خواهد شد.اگر هر پيشنهادي از قوانين تبعيت نکند مسدود و پاک خواهد شد.

IX. کاربران

ثبت نام به اين منظور که کاربران اين قوانين را خوانده و با آن موافقت کرده اند در نظر گرفته مي شود.خود کاربران موظف هستند تا مرتب تغيير در قوانين را بررسي کنند.براي آنان که قوانين را زير پا گذاشته اند ، آگاه نبودن از آن عذر موجه اي نيست.کاربران مسئول اطلاعات شخصي خود هستند و آنها را براي هيچ يک از اعضاي کارکنان مهيا نسازند- فعلي يا قبلي. اگر مانند آن اتفاق افتد کارکنان بازي مسئول آن نيستند.

کليه حقوق بازي متعلق است به شرکت XsSoft Ltd. (www.xs-software.com/)

حقوق اين متن متعلق به XsSoft Ltd. ميباشد و تکثير آن بدون موافقت کتبي ما ممنوع است.

بازگشت به بالا