Правила

І. Общи положения

1.Регистрации Играта "Булфлийт" в настоящия си вид е безплатна уеб базирана игра, намираща се в своята beta тестова фаза на развитие. Регистрацията в нея е напълно безплатна и единственото условие е съгласието с настоящите правила.

2.Акаунти На всеки Играч /физическо лице/ се полага само по един акаунт в една игрова вселена.

 • Играч, регистрирал акаунти в различни Вселени, не се счита за нарушител на това правило.
 1. Игра и форум Форум с адрес bulfleet.org и http://www.bulfleet.com/newPortal.php са официални органи на играта Булфлийт. Всички нарушения на упоменатите места се считат като нарушение на настоящите правила и могат да доведат до наказания на съответните места както и в играта.

ІІ. Забрани и наказания

1.Мултиакаунтинг

 1. 1 Мултиакаунтингът представлява регистрацията на повече от един акаунт от един играч в една вселена. Това е строго забранено и се наказва с блокирането на всички акаунти без предупреждение. Наказанията за нарушаването на това правило се прилагат независимо дали акаунтите са нулеви или развити.

 2. 2 Участниците, които ползват един и същи компютър, задължително трябва да уведомят администратор веднага след регистрацията на повече от един акаунт посредством http://www.bulfleet.com/contacts.php или форума на играта. Акаунти, не предупредили администрацията за игра от един компютър, се считат за нарушители и следва да бъдат наказани. При игра от един и същ компютър играчите нямат право да:

 • оказват никаква помощ на акаунти от същия компютър;
 • участват в никакви координирани действия с участници от същият компютър срещу трети лица;
 • логват повече от един акаунт на един и същ компютър едновременно;
 • правят каквито и да е полети помежду си *.

*Изключение се прави ако полетите не са били осъществени (били са върнати преди да достигнат дестинацията си).

1.3 За Мултиакаунтнинг също се считат всякакви преки или непреки действия между два и повече акаунти като например:

 • изпращане на ресурс към планета, откъдето да бъде натоварен с една или повече атаки;
 • постоянни атаки с по-малка армия с цел създаване на поле за рециклиране, което събира другия акаунт.
 • Прането на ресурси - преминаването на ресурси под различни форми през няколко акаунта докато достигнат основния такъв.

Забележка: Това са само част от примерите за пряк или непряк мултиакаунтинг.

1.4 Играчи,поели чужд акаунт или създали нов след като са се отказали от предишния и не са предупредили за действията си администрацията,се считат за мултиакаунтинг

2.Бейбиситинг

За бейбиситинг се счита влизане в чужд акаунт от лице, притежаващо свой акаунт в Булфлийт или лице, което няма такъв, независимо от времетраенето и причините за това. ВСЕКИ логин и ВСЯКО IP, сесия и текуща информация от браузъра (чието записване не противоречи на изискванията на закона) подлежат на записване. Съгласно тези правила бейбиситингът се забранява и се наказва по следния начин:

2.1. При първо нарушение, акаунтите и на наглеждания, и на наглеждащия се блокират за срок от 24 часа без позволени атаки към тях. През това време те са длъжни да се свържат с администрацията и да дадат обяснение.

2.2. При второ нарушение акаунтите на наглеждания и на наглеждащия се наказват за срок от 10 дни и с редуциране на половината наличен флот без падане в точките. Наказаните отново са длъжни да се свържат с администрацията в срока на принудителната ваканция и да дадат обяснение.

22.3. При трето нарушение за наглеждане акаунтите на наглеждания и на наглеждащия се блокират перманентно.

2.4 При размяната или прехвърлянето на акаунт от един играч към друг (независимо от причината за размяната /подаряването) новия собственик е задължен да смени потребителското име на акаунта който поема. Задължително е да смени и пощата с която е регистриран акаунта и да уведоми администрацията за извършената смяна. Ако играч поема нов акаунт той е задължен или да намери собственик на стария си акаунт или да го изкара във ваканционен мод докато не бъде изтрит за неактивност. Всяко влизане в стария акаунт на потребител след като е поел нов такъв се счита за мултиакаунтнинг и е наказуемо според текущите правила. Потребители, които участват в подобна размяна/подаряване на акаунт/и сами носят отговорност за произтичащи от това действия, недоразумения и проблеми между тях. Такива се считат за морални и екипът на играта не се ангажира с разрешаването им или взимане на административно становище по въпроса, освен в случаите на нарушаване на правилата.

2.5 Забранена е продажбата на акаунти в играта. Забранена е търговията на ресурс срещу нанокредити и обратното.

3.Бъгове и пробиви в системата на играта

За бъг се счита слабост или неволна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от играта начин или дейност и/или която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани задачи.

3.1 Ако играч открие бъг в играта, той е длъжен незабавно да уведоми администрацията. За използването и недокладването на бъг, играчът се наказва с изтриване на акаунта.

3.2 Ако играч използва докладван, но неотстранен бъг, играчът се санкционира с редуциране на половината армия.

3.3 При пряко /влизане в чужд акаунт без знанието на собственика, т.е. хакване/, непряко / намесване в играта на чужд акаунт / и всякакви злоумишлени действия спрямо друг играч или сървър*, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта.

3.4 При открит начин за заобикаляне на системата, при умишлен опит за затрудняване на работата на сървърите, както и при опит за манипулиране на кодовете на играта, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта*.

Администрацията на играта запазва правото си да търси обезщетение по съдебен път, съобразно действащото законодателство на Република България за нанесените вреди и възстановяване на административните разходи.

4.Ботове

Ботове се наричат (автоматизирани) скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на играта). Използването на всякакви ботове е строго забранено и се наказва по следния начин: При доказано използване на бот от даден играч, играчът се наказва с перманентна забрана за влизане в акаунта до края на игровия рунд. Администрацията си запазва правото да блокира акаунти на играча и в други игрови вселени,а не само в тази в която е извършено нарушението.

 1. Активност

Екипът на играта е задължен да следи за денонощната активност на акаунтите. Всеки играч има право да бъде онлайн максимум 20 часа на денонощие. За улеснение е въведен таймер, който отчита часовете прекарани в играта. Таймерът се нулира в 00.00 часа всяка вечер. При надвишаване на позволеното игрово време, играчът следва да получи предупреждение,което се изписва в началната страница при лог в играта и при повторно нарушение да бъде наказан за 24 часа. Ако играч, получил предупреждение за надвишаване на 20-часовия лимит, не получи повторно такова в следващите 30дни, то предупреждението се счита за изтекло и невалидно.

6.Наливане

Наливане означава да се изпращат ресурси на друг акаунт без видимо връщане. Наливането не само включва простото изпращане на ресурс, но и следните няколко примера:

 • изпращане на ресурс към планета, откъдето да бъде натоварен с множество атаки;
 • атаки с по-малка флота с цел създаване на поле за рециклаж, което събира голям акаунт и не връща на нападателя;
 • забранена е търговията на ресурс срещу нанокредити и обратното.
 • допълнителни начини, при които един акаунт изпраща ресурс без да върне (търговия).

6.1. Позволява се транспорта на прибран ресурс от рециклаж на собственика.

6.2. Позволява се еднократна помощ от един играч на друг при връщане на ресурса и при изрично предупреждаване на администратор. За някои вселени това правило не важи,затова е необходимо да се запознаете с промените в текущия рунд на съответната вселена.

6.3. Търговията с ресурс е забранена.

6.4. Всички неописани случаи за размяна или помощ с ресурс между играчите се считат за наливане и се санкционират.

6.4.1. При първо съмнение акаунтите и на наливания, и на наливащия се наказват за два дни. През това време те са длъжни да се свържат с администрацията и да дадат обяснение. Ако това не стане, акаунтите се наказват с редуциране на половината флот без падане в точките. Ако те успеят да дадат обяснение, което ги оневинява, наказанието се премахва, а играта на наказаните продължава.

6.4.2. При второ съмнение акаунтите и на наливания, и на наливащия се наказват за срок от 10дни и с редуциране на половината наличен флот без падане в точките. Наказаните отново са длъжни да се свържат с администрацията в срока на принудителната ваканция и да дадат обяснение.

7.Изнудване и обиди

Всякакъв вид изнудване и заплахи (физически, в сравнение с виртуалния живот), които се отправят към играчи могат да доведат до ограничено или неограничено по време блокиране на акаунта, който ги е пратил. По преценка на екипа това блокиране може да важи и за достъпа до форума.

8.Наказания

На наказание подлежат освен игра несъобразена с точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на настоящите правила и:

8.1 Опити за натиск от страна на потребители към членове на екипа на играта с цел получаване, на каквито и да било преференции пред останалите участници в играта.

8.2 Използване на каквито и да било похвати от страна на потребителите да получат конфиденциална информация от други потребители, като пароли, различни видове кодове и всички видове информация, до която нормално не би трябвало да имат достъп. Включително и публикуването на доклади от битки или шпионаж без съгласието на двете страни.

8.3 Заобикаляне на правилата за игра от един компютър/IP адрес посредством използването на софтуер за прикриване на IP адреса на потребителя, публични отворени прокси сървъри и всякакви подобни методи.

8.4 Обидни и нецензурни nick-ове и/или съюзи и съюзно инфо.

8.5 Обидни и нецензурни nick-ове и/или аватари във форума или играта.

8.6 Обиди и заплахи от страна на потребителите към екипа на играта, независимо от вида, мястото, и времето по което са отправени. Екипа си запазва правото да действа по свое усмотрение при доказани обиди, без да уведомява или да дължи обяснение на никое външно лице.Блокират се всички акаунти на играча, във всички игрови вселени.

8.7 Обиди и заплахи от страна на членове на екипа на играта към потребители (виж предишната точка). Наказанията важат за абсолютно всички потребители на играта независимо от техния дарителски статус.

Всички наказания в играта се налагат независимо от статуса на игровия акаунт / дали е във ваканционен мод,протекция или с каквито и да било активни полети от и към него / Щетите са изцяло за сметка на извършилият нарушение.Екипа си запазва правото да прилага всички видове наказания, без да уведоми за това играча или публично да дава обяснения за това.

Наказанията могат да бъдат:

 • временна забрана за изказване на мнения във форума на играта;
 • перманентна забрана за изказване на мнения във форума на играта;
 • временна забрана за достъп до форума на играта;
 • перманентна забрана за достъп до форума на играта;
 • временна забрана върху употребата на системата за съобщения на играта;
 • перманентна забрана върху употребата на системата за съобщения на играта;
 • временна забрана за участие в играта без възможност наказания акаунт да бъде атакуван;
 • временна забрана за участие в играта със възможност наказания акаунт да бъде атакуван;
 • перманентна забрана за участие в играта със възможност наказания акаунт да бъде атакуван;
 • изтриване на акаунта на потребителя;
 • при доказан мултиакаунтинг/бейбиситинг - деактивиране на всички акаунти участващи в това.*
 • блокиране/филтриране на достъпа до машините имащи отношение с играта.
 • при отправени обиди към членове на екипа, се блокират акаунтите на играча във всички игрови вселени.

Доказан в този контекст означава, че екипа единодушно смята проявата за нарушение. Той (екипа) не е задължен да дава обяснения за решението си.

Забележка: Въпроси относно блокирани акаунти/достъп, ограничени права и т.н, могат да бъдат зададени на адрес support.bulfleet.com или на форума на играта. Груб език, обиди и повторно искане на коментар след като един път е бил получен такъв няма да се толерират.

9.Умишлен флууд

Умишлен флууд от атаки с цел прекратяване на коректната работа на телефона или умишлено блокиране на играта на друг играч, могат да бъдат докладвани от потърпевшия на адрес http://support.bulfleet.com, във форума или на административния акаунт и гидовете в играта. Наказания се поставят както следва:

9.1. При първо провинение акаунтът на нарушителя се заключва за 48 часа с ПОЗВОЛЕНИ АТАКИ КЪМ НЕГО.

9.2. При второ провинение акаунтът на нарушителя се изтрива.

10.Реклами

Забраняват се всякакви неоторизирани реклами в полета за информация на съюзи, планети или играчи, както и в имената им, под формата на текст, банери, линкове, картинки, аватари и др.

ІІІ. Докладвания

1.Докладвания на играчи

Докладване на играч за каквито и да е нарушения се правят във форума или на адреси: http://www.bulfleet.com/contacts.php, http://xs-software.com/contacts.php.

При неправомерни докладвания от един играч на друг с цел наказване на противник, докладващият понася наказанията, които би понесъл докладвания при доказване на вината.

2.Докладване на членове на екипа

При съмнения за злоупотреби от членове на екипа на играта, играч или група от играчи могат да поискат щателна проверка. Подобно искане става само и единствено публично във форума на играта. При доказване на вина, провинилият се бива наказан с отнемане на всички права в играта и изключване от работния екип.

*Молбите и исканията ще бъдат разглеждани от екипа само ако са написани грамотно.

ІV. Допълнения

1.Преразглеждане на административни решения

Действия, извършени от модератор могат да бъдат отменени само от същия или от администратор.

2.Репарации

2.1.Ако Играч пострада от програмни грешки или грешки от екипа на играта, в общия случай следва да бъде овъзмезден.

2.2.Ако Играч се опита да заобиколи решение на даден модератор чрез свързване с друг модератор, играчът се изключва от играта. Изключение е свързване с администратор.

3.Възражения

Всяко необосновано възражение срещу правилата може да доведе до някое от горепосочените наказания или изключване от играта. В зависимост от степента на провинение наказанието може да бъде разпростряно не само върху играта Булфлийт, но и по-нататъшен отказ на услуги, включително форума на Булфлийт. Членовете на екипа на Булфлийт са съгласни да санкционират подобни действия според най-доброто от познанията и вижданията си.

4.Неописани случаи

Администраторите на играта си запазват правото да наказват по лично усмотрение играчи, нарушили правилата по начин, неописан в тях.

V. Дарения

Извършването на дарение към фирма Ексес Софт ЕООД независимо дали посредством СМС или друг алтернативен начин, не подлежи на възвръщане или компенсация. При наказание на акаунт заради игра несъобразена с текущите правила екипа не е задължен да прехвърля нанокредитите от наказания акаунт на нов такъв или пък да компенсира по някакъв начин на собственика.

Акаунт дарил за развитието на играта го прави Дарител. Това е абсолютно доброволен акт от страна на собственика му и не ангажира екипа на играта по никакъв начин. Всяко едно дарение носи на акаунта определен брой нанокредити, които позволяват на собственика му да ползва допълнителни опции за определен период от време. Статуса на дарител по никакъв начин не дава повече права на дарителите пред останалите потребители, като също така не им дава право да искат обезщетения от какъвто и да било вид при последвали действия на екипа срещу тях при доказани нарушения.

VI. Екипът на играта

ЗАБРАНЯВА се на всеки член на екипа да играе Булфлийт независимо под какво име и форма.Изключение за игра в някоя от вселените на Булфлийт се прави само в случаите, когато членът има правомощия само по форума на играта или за друга игрова вселена.

 • не носи отговорност за настъпили вреди (свързани с играта или не) от страна на потребители вследствие участието им в играта.
 • не носи отговорност пред играчите за настъпили проблеми по машините свързани с играта или с играта като такава.
 • си запазва правото да отсъжда компенсации на играчите вследствие настъпили загуби поради действия на екипа
 • си запазва правото да внася корекции във всички аспекти на играта без да уведомява предварително за това.
 • си запазва правото да променя/допълва тези правила като предупреди за това с масово съобщение в играта и на форума.
 • си запазва правото да спира достъпа до играта в случаите, когато това е необходимо без да уведомява предварително за това. Това се отнася както за планирани спирания заради поддръжка на сървърите, така и при инцидентни или аварийни ситуации и тежки нарушения.

VII. Контакти

Единствената официална форма за контакт с администрацията на играта е на адрес http://support.bulfleet.com. Можете да контактувате с екипа на играта като използвате форума на http://www.bulfleet.com/forum/ Екипа не е задължен да осигури присъствие или да отговори на запитването ви. Няма и определено време за отговор.

VIII. Форум

Общи положения: Форумът е официален орган на играта Булфлийт. Никой потребител на форума, както и администраторите и модераторите, не са длъжни да взимат отношение по която и да е тема. Участието във форума става на доброволни начала. Информацията в света на Булфлийт се дава, не се изисква.1. Писане на кирилица Екипът на Форума счита за свое задължение да пропагандира употребата на кирилица, респективно всяко отклонение и подриване на тази пропаганда се счита за нарушение. Потребителски оправдания (изложени по каналния ред) по тази точка не се приемат, дори напротив третират се сурово. За хората нямащи възможност да печатат на кирилица е препоръчително да използват http://2cyr.com/.2. Писане на Нова Тема 2.1. Заглавие на Нова Тема: Заглавието на всяка Нова Тема трябва да е колкото се може по-описателно и съобразено с Форумния раздел в който ще бъде пусната темата. Под "по-описателно" да се разбира употреба на ключови за проблема/въпроса думи, а не изразяване на целия въпрос/проблем в Заглавието и Подзаглавието. 2.2. Дублирана Тема: Когато Потребител прибегне до пускане на Нова Тема, то той трябва задължително да е преминал през "Търсене" и да е напълно убеден, че такава или подобна все още не съществува. Т.н. "crosspoting"или пускане на една и съща (или подобна) тема повече от веднъж се наказва с цялата суровост на точка 7. 2.3. Тематика: Когато Потребител пуска Нова Тема в дадена част от форума, то следва да съобразява текста си с тематичната насоченост на раздела. За всеки конкретен раздел на Форума може да съществуват ясно изразени допълнителни ограничения или други специфични правила (обикновено те са публикувани като "Важна Тема" в началото на форума). 2.4. Автор на Темата: Всеки Потребител, който отваря Нова Тема е нейн автор. Авторът на дадена тема се задължава да определя в отварящия темата текст рамките на дискусията, която ще се води в темата. Това може да е конкретно зададен въпрос (в този случай се рамкира предметът и параметрите на търсените отговори), определяне на проблемна област (задава се обект на дискусията и времеви или други рамки) или друго. Авторът на темата има правото да се обръща към Екипа на Форума чрез Лично Съобщение и да иска промяната или премахването на мнение на Потребител в неговата тема, на основание, че той не е по темата или се отклонява от нея. Екипът преценява доколко искането е основателно и ще взима мерки по своя преценка.3. Писане на Мнение Преди да пуснете Ново Мнение по какъвто и да е въпрос, първо се уверете дали то би било от полза за изясняване на въпроса. Мнения от рода "Не знам за кръстовете, ама какво ми трябва за да мога да правя бойни?", са недопустими. Всякакви изкривявания на темата също се наказват и то не само с триене, но и с ограничаване на достъпа до форума.4. Език и Култура Дискусиите във Форумите трябва да се водят с уважение към Потребителите и зачитане на правото на друго мнение. Предизвикването на груби спорове и скандали е недопустимо и се наказва. Неетичното, грубо и иронично отношение към други Потребители или трети лица и институции ще бъде премахвано, и подобни действия ще се санкционират. Не могат да бъдат използвани аргументи в спора, които касаят етническата, расова, професионална, сексуална и т.н. ориентация на опонента. Не е желателно в рамките на една и съща тема един и същи Потребител да повтаря еднакви свои мнения без изменения в аргументацията. Повторенията предполагат натякване и желание да се заглуши с викове дискусията. Пускането на дублирани мнения в две или повече Теми е недопустимо и също е наказуемо. Прекомерната употреба на изразни средства (нечленоразделни, междуметия, картинки, емоционални иконки), както и употреба на неаргументирано оцветяване, удебеляване и големи букви - не се допускат.5. Реклама/Пропаганда* Изрично забранено e: 5.1. Излагане на идеологии накърняващи даден обект/субект и/или група. 5.2. Целенасочено рекламиране на продукт/идеология/услуга. 5.3. Търсене на помощ срещу определено заплащане. 5.4. Търсене/предлагане/разпространение на всякаква незаконна информация за дадена група/фирма/личност.6. Изображения* 6.1. Вулгарност/еротика/насилие/расизъм - изображения с подобна тематика (скрита или отявлена). Всякакви подобни надписи, лога, марки, брошури и т.н. се наказват. 6.2. Аватар/Подпис - Трябва да са съобразени с точка 6.1 (както и всички предишни и следващи), да не надвишават 120 пиксела височина. Да не се злоупотребява с възможностите дадени за удебеляване и оцветяване.* Тези точки от правилата важат и за никове,аватари/информация на съюзи в играта.7. Правила за модериране и администриране: Правилата за модериране се отнасят за модераторите (както глобални така и на различните раздели) и администраторите.

7.1. Трябва редовно да посещават форума и да следят за нарушения и злоупотреби с общите правила за ползване на форума!

 • да следят темата да бъде в правилния раздел на форума;
 • да следят заглавието на темата да съвпада със съдържанието и да е информативно;
 • да разделят темите, когато разговорът се промени в различни посоки;
 • да внимават да няма дублиране на теми с еднакво съдържание, като ги сливат или насочват създателите на нови теми към вече съществуващите;
 • модераторите да осведомяват своевременно администраторите в случаи на злоупотреби от всякакъв вид;
 • да почистват темите от ненужни диалози /разговори за ЛС, препирни, неважни за останалите потребители или несвързани с темата мнения/, за да бъдат темите по-информативни и лесни за преглед;
 • да заключват теми, развитието на които е необходимо да спре или темата е изчерпана с цел предотвратяване на излишни бъдещи постове;
 • да осведомяват потребителите за действията си чрез ЛС или съобщения в проблемните теми в случаите, когато тези действия представляват съществена намеса в съответната тема и биха могли да внесат объркване или неяснота;
 • темите в работните раздели на форума се заключват, след като модериращият е напълно сигурен, че проблемът е изчерпан.

7.2.Модераторите модерират теми като слагат подпис в топика с редакцията. Тема се отключва от модератора който я е заключил, ако има решение на администратор, или ако човека отворил темата и помолил да бъде заключена, помоли да се отключи отново. Във всички случаи отключване на тема се прави с пост защо се отключва темата. Теми заключени поради нарушения се отварят само с разрешение на Администратор. 7.3. Да помнят, че те трябва да са в услуга на играта, играчите и администрацията, а не обратното. Оказването на помощ към играчите и следенето на реда на форума са техни основни задължения

7.4. По възможност да избягват да спорят с потребителите, основната задача на модератора и администратора е споровете да бъдат решавани бързо и адекватно. Взимането на решения относно модерирането на дадена тема без цялата необходима за това информация, може да доведе до обвинения в пристрастия и потребителите да останат с грешно впечатление. Следователно ако се разрешава казус е добре да се изслушат и двете участващи страни. 7.5. Информация от Модераторската зона не се изнася по никакъв повод. Информация (например ИП адреси), достъпна само за администратори, не се предоставя на потребители или трети лица,освен ако не служат за доказателствен материал. 7.6. Наказание наложено от модератор или администратор може да бъде редактирано от друг член на екипа само след известяване на наложилия наказанието за причината, а още по- добре с консултация с него. Ако наказаният се интересува за причината може да бъде насочен към модератора наложил наказанието и бъдеща намеса в създалата се ситуация е недопустима. Модераторът или администраторът наложили наказанието са длъжни да дадат обяснение на провинилият се член на форума, ако такова им бъде поискано. Ако разумно и изчерпателно обяснение вече е дадено следваща комуникация не е необходима или задължителна. При заключване или преместване на тема е задължително да се остави подпис с информация кой и по каква причина е модерирал темата. Изключения са очевадно спам/просташки теми, които нямат нужда от коментари. 7.7. Желателно е да не се редактират теми, които вече са модерирани от друг модератор. Разбира се, ако в негово отсъствие във въпросната тема има нарушения- може тя да бъде заключена, до намесата на отсъстващият модератор който в последствие да прецени какво ще са бъдещите му действия. 7.8. Ако в дадена ситуация модераторът се двоуми какво да предприеме – по-добре да се допита до по- опитните си колеги. При неразбирателство между модератори спора в публичното пространство е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕН. За разрешаване на ситуацита трябва да бъде уведомен администратор, който в задължителното присъствие на двете спорещи страни трябва да вземе съответните решения. 7.9. Модераторите и администраторите трябва да почистват темите от излишни мнения, да покачват warn level при необходимост и в краен случай да поставят бан на провинилите се потребители. 7.10. Администраторите на вселени имат решаващ глас в разделите на съответната вселена. 7.11. Нови модератори се избират само с кворум от гласовете на трима Администратори. Избора на нови администратори става само от Root Администратор. същите условия важат и за премахване на права (модераторски и административни).8. Действия на Екипа на Форума при нарушаване на Форумните Правила: Всеки нарушител на някое от тези правила може да бъде санкциониран чрез редакция или изтриване на тема, мнение или част от мнение, без предупреждение от Екипа на Форума. На нарушители, упорстващи в своята заблуда по отношение на Форума и неговата мисия, ще бъде изпращано еднократно предупреждение като лично съобщение или повишаване на "Предупредителното Ниво" (Warn %) и след това те ще бъдат лишавани от Потребителски права за определен период или спрямо тях ще бъдат предприемани други административни мерки по преценка на Екипа на Форума. Всеки Потребител се задължава да спазва тези правила чрез регистрацията си във Форума. Разбира се, участието във Форумите е доброволно, така че Екипа на Форума, приема за даденост, че съответният Потребител се е запознал с правилата и се самозадължава да ги спазва.9. Раздел Предложения Преди да направите ново предложение моля уверете се, че такова не е било направено от друг играч. Както в останалите раздели, то и тук, описателните заглавия са задължителни. Колкото е по издържано предложението Ви и колкото повече е стилистично оформено, толкова е по-голям шанса да му бъде обърнато внимание. Предложението ви трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружено от анкета с ясни и конкретни възможни отговори. Ако предложението ви бъде отхвърлено чрез анкетата от останалите играчи то автоматично отпада вероятността да бъде реализирано. Ако анкетата ви има положителен резултат предложението ще бъде коментирано с разработчиците на играта и евентуално може да бъде реализирано за следващия рестарт. Подчертавам, ако предложението ви е получило одобрение от играчите, разбирайте 100% сигурност че ще бъде осъществено. Всички теми които не отговарят на тези изисквания ще бъдат заключвани и в последствие изтривани.10. Раздел Докладвай за БЪГ В заглавието на темата задължително се описва точно за какво става дума (ПРИМЕР: Изчезнали кораби в полет, Не получих доклад, Не успявал да си вляза в акаунта) и В ОПИСАНИЕТО НА ТЕМАТА се описва ВСЕЛЕНАТА за която се отнася проблема. Теми не отговарящи на тези условия ще бъдат заключвани и няма да им бъде отговаряно.11. Правила на трибуните 11.1. Ползването на кирилица е задължително. 11.2. Обиди срещу други играчи или екипа, както и нецензурен език подлежат на санкции. Използването на вулгарен език е абсолютно забранено. Наказанията в зависимост от трезвата преценка на наказващия ще бъдат едно от следните:

 • Забрана за постване;
 • Забрана за постване преди преглед на модератор;
 • Бан по ИП адрес.

11.3. Администрацията и екипа на форума се дистанцира от всякакви мнения изказани по трибуните и НЯМА да се намесва в междуособици и дразги 11.4. Добре е да има бекъп на битките, ако не може да се справите, помолете някого за помощ. Оригиналите на докладите се трият след кратко време от сървъра. 11.5. Битките се публикуват в трибуната която е за съответната вселена. Ако сте объркали - помолете модератор да ви я сложи където и е мястото. 11.6. Постовете написани в трибуните няма да се броят за да няма излишен спам. 11.7. Теми в Трибуните не се заключват, освен ако те не противоречат на общите правила на този форум. 11.8. Тези правила важат само за трибуните. В останалата част от форума неспазването на основните правила ще води до наказания.

X. Потребителите

С регистрацията на акаунт в играта декларират, че са прочели тези условия и са съгласни с изложеното в тях, че ще спазват правилата за коректна игра и че са съгласни да изтърпяват наказанията посочени по-горе, ако екипа прецени че това е необходимо. Приемат като своя отговорност регулярно да се информират за настъпили промени в правилата. Непознаването на правилата не оневинява онези от играчите, които са ги нарушили. Играчите се задължават да се грижат за личната информация и да не я предоставят на други лица, включително и бивши или настоящи членове на екипа. При предоставяне на такава, екипът няма да поема никакви отговорности.

Правата над играта принадлежат на Ексес Софт ЕООД (http://xs-software.com/)

Правата върху този текст принадлежат на Ексес Софт ЕООД и е забранена репродукцията им във всякакъв вид без писменото ни съгласие.

Нагоре